บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้คลื่นเสียงตรวจสอบการพัฒนาการ การเข้าทำลายและพฤติกรรมของด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculates (Fabricius))

โดย : บุญตา แจ่มกระจ่าง วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ