บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้กรดอะซิติก กรดเปอร์อะซิติกและเกลืออะซิเตทร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมราเขียวบนส้มสายน้ำผึ้ง

โดย : สุธนัย ภักดี วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ