บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยสารสกัดจากพืชและผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในระหว่างการเก็บรักษา

โดย : สร้อยสุดา อุตระกูล วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ