บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของผลมะเฟือง (Averrhoa carambola L.)

โดย : เบญจมาพร มธุลาภรังสรรค์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ