บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการใช้สาร n-propyl dihydrojasmonate และกรด abscisic ภายหลังการเก็บเกี่ยวต่อการลดการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลพลับ (Diospyros kaki cv. ‘Nishimurawase’) เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

โดย : สุกัญญา แก้วจันทึก วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ