บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติผลิตเอนไซม์ไคติเนสร่วมกับ 1-MCP และ Active Packaging ในการควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทอง

โดย : กัลยา ศรีพงษ์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ