บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของสารละลายน้ำตาล Sorbitol Mannitol Thidiazuron และ Ascorbic acid ต่ออายุการปักแจกันของดอกขิงแดง (Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum)

โดย : ภรณ์พรรณ เอี่ยมทิม วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2550 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ