บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

อิทธิพลของวัสดุทำภาชนะบรรจุและระยะเวลาเก็บรักษาต่อการเจริญของเชื้อราและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

โดย : รัตนาภรณ์ เมืองแก้ว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ