บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

อิทธิพลของวัสดุทำภาชนะบรรจุและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการเจริญของเชื้อราและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

โดย : รุจิรา จันทร์อร่าม วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ