บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของสารละลาย Anti- transpirant และสารเคลือบผิวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลเงาะพันธุ์ทองเมืองตราด

โดย : ลัดดาวัลย์ ขาวสอาด วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ