บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็น และบรรจุภัณฑ์ บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักคะน้าแปรรูปพร้อมบริโภค

โดย : เบญมาศ กรส่งแก้ว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ