บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภาชนะบรรจุ สารเคลือบเมธิลเซลลูโลสและกรดจิบเบอเรลลิคต่ออายุการเก็บรักษามังคุด

โดย : นพรัตน์ จันทร์ลอย วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ