บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การจำแนกโปรตีนเครื่องหมายเพื่อบ่งชี้ระยะการสุกแก่ของผลพลัมและแนคทารีนโดย HPLC

โดย : อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ