บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของสารเคลือบผิวไคโตแซนต่อการควบคุมโรคผลเน่าและการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพและชีวเคมีของเงาะพันธุ์โรงเรียนภายหลังการเก็บเกี่ยว

โดย : ทักษมัย ธนไพศาลกิจ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ