บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและปริมาณน้ำมันหอมระเหยในกะเพราขาว (Ocimum sanctum L. cv. Kha-o)

โดย : ชวนพิศ จิระพงษ์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ