บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus และการสร้างอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระหว่างการเก็บรักษา

โดย : บุญมี ณ รังษี วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ