บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความสัมพันธ์ของ jasmonate กรด absicsic polyamines และอนุมูลอิสระระหว่างการพัฒนาและการเก็บรักษาผลมะละกอและฝรั่ง

โดย : อิษยา ภู่สิทธิกุล วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ