บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและผลของสาร anti-transpirants ต่อการปิดของรูปากใบและคุณภาพของดอกปทุมมาพันธุ์ลัดดาวัลย์

โดย : สุกัญญา เอี่ยมลออ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ