บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบของผนังเซลล์ของฝรั่ง มะละกอ และ พุทราในระหว่างการพัฒนาและการเก็บรักษา

โดย : กุสุมาลย์ แซ่ลี้ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ