บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของออกซิเจนและวอเตอร์แอคทิวิตี้ต่อคุณภาพของเนื้อลำไยอบแห้งระหว่างการเก็บรักษา

โดย : ประสิทธิ์ แก่นแก้ว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ