บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของสภาพบรรยากาศควบคุมและการจุ่มน้ำร้อนที่มีต่อปริมาณแอสคอร์เบทและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในบรอคโคลี (Brassica oleraceae) พันธุ์ท็อป-กรีนส์

โดย : ประกายดาว ยิ่งสง่า วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ