บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของวัย ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพ การเก็บรักษามังคุดที่อุณหภูมิต่ำ

โดย : สุวีรยา อายุเจริญ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ