บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของรังสี UV–C รังสีแกมมา และวิธีการบรรจุ ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus และการปนเปื้อนของแอฟลาทอกซิน B1 ในข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

โดย : ทักษอร บุญชู วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ