บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของ ascorbic acid (ABA) abscisic acid analog (ABA) Ethephon และ aminoethoxyvinylglycin (AVG) ที่มีต่อสีผิวของ แอปเปิล พันธุ์ Tsugaru

โดย : จามรี สิงห์แก้ว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ