บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของ 1-methylcyclopropene (1-MCP) สารเคมี และสภาพควบคุมบรรยากาศ ต่อคุณภาพของพลับและสตรอเบอร์รีพร้อมบริโภค

โดย : รัตนวรรน จันทร์ศศิธร วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ