บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของสภาวะออกซิเจนสูงและสภาพบรรยากาศควบคุมต่อคุณภาพการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่พร้อมบริโภค

โดย : ประภารัตน์ ธิสิงห์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2546 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ