บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของสภาพบรรยากาศควบคุม อุณหภูมิ และบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและ อายุการเก็บรักษาของโหระพา (Ocimum basilicum L.)

โดย : ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2546 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ