บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของ 1-Methylcyclopropene (1- MCP) และเอทิลีนต่อปริมาณเส้นใยและการสร้างลิกนินของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอิมพรูฟ

โดย : นันทิพา แก้วเพชร วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2545 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ