บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของ 1- methylcyclopropene และ Gibberellic acid ต่อการสลายตัวของคลอโรฟีลล์ของมะนาวพันธุ์แป้น (Citrus aurantifolia Swingle cv. Paan)

โดย : อรุณี ชิณวงศ์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2545 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ