บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาและชีวเคมีของเงาะพันธุ์ทองเมืองตราด ภายใต้สภาพการเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศ

โดย : มานัส แจ่มจำรูญ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2545 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ