บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้ความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการหายใจของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

โดย : อิทธิกิจ จิรภัทรสกุล วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2545 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ