บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

บทบาทของเอนไซม์ acid invertase ที่มีต่อเมแทบอลิซึมของน้ำตาลในอ้อยในช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

โดย : วัฒนชัย ล้นทม วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ