บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนากระบวนการคัดแยกดินและทรายออกจากอ้อยก่อนเข้าหีบ เพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนดินและทรายในกระบวนการผลิตน้ำตาล

โดย : สุพรรณ ยั่งยืน วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ