บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลของกรดคอนจูเกตไลโนเลอิกในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

โดย : ถนอม ทาทอง วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ