บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของชิ้นปลาปลาดุกบิ๊กอุยแล่ และสมบัติทางลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลเนื้อปลาบด

โดย : ชาญณรงค์ ชมนาวัง วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2550 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ