บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติทางวิทยากระแส และความร้อนของเจลสตาร์ชแช่เยือกแข็งจากข้าว

โดย : กรรณิการ์ ห้วยแสน วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2550 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ