บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การลดค่ากิจกรรมของน้ำและความเป็นกรด-ด่าง ร่วมกับการจุ่มสารละลายโพแทสเซียมซอร์เบทและการให้ความร้อนซ้ำหลังการบรรจุเพื่อลดการใช้ไนไตรท์ในไส้กรอกเวียนนา

โดย : ณัฐณิชา ทวีแสง วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ