บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การตอบสนองทางคลินิควิทยาของถุงน้ำในรังไข่ต่อการรักษาด้วย GnRH หรือ PGF2α ในโคนมหลังคลอด

โดย : ไกรจักร แก้วพรม วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ