บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

สมบัติเนื้อสัมผัสของเจลจากเนื้อปลาดุกบิ๊กอุยแล่ที่เก็บรักษาโดยวิธีการแช่เย็นในน้ำแข็งและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

โดย : วิไลวรรณ ถานอาดนา วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ