บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ระดับของฟอลลิเคิลสติมูเลติงฮอร์โมนที่มีผลต่อการตอบสนองการตกไข่และคุณภาพของตัวอ่อนในโคพื้นเมืองไทย

โดย : ชโลธร อัมพร วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ