บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของโปรตีนและไขมันในปลายข้าวที่ใช้เป็นแอดจังท์ต่อความคงตัว ของฟองและกลิ่นรสในเบียร์

โดย : ก่อเกียรติ ใจอ่อน วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ