บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของคุณสมบัติทางเคมี และเคมีกายภาพของข้าวผสมที่มีต่อคุณภาพการหุงสุกและข้าวผัดแช่เยือกแข็ง

โดย : อรุณี เชื้อแก้ว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ