บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของเกลือและด่างที่มีต่อการแปรสภาพแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีเชื่อมข้ามและแอซีทิเลชัน

โดย : ศุภัคษร มาแสวง วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ