บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากโครงปลาดุกบิ๊กอุยบดที่ผ่านการสกัดโดยใช้สภาวะด่าง

โดย : ขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ