บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

อิทธิพลของปริมาณอะไมโลส ความเข้มข้นของน้ำแป้ง สารเจือปนอาหาร และอัตราการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพก๋วยเตี๋ยวแช่เยือกแข็ง

โดย : ลักขณา รักษา วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ