บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ศักยภาพของการใช้เมล็ดพริกไทยคัดทิ้งในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ

โดย : พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ