บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษากลยุทธ์โลจิสติกส์ในการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมผลสดไปประเทศจีนภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

โดย : วีรพงศ์ ชุมพลบัญชร วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2549 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ