บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์กข15 โดยใช้สมบัติทางกายภาพและทางความร้อน

โดย : นริศรา วิชิต วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ