บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ประสิทธิภาพของ essential oil จากใบพลู, Piper betle Linnaeus ต่อด้วงถั่วเขียว, Callosobruchus maculatus (Fabricius) และด้วงถั่วเหลือง, Callosobruchus chinensis (Linnaeus) แมลงศัตรูในโรงเก็บของถั่วอะซูกิ, Vigna angularis (Wild) Ohwi & Ohashi

โดย : สายชล จอมเกาะ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ