บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

อิทธิพลของแสงต่อการสร้างแอนโทไซยานินและสารต้านเชื้อรา และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก

โดย : ธนิต มินวงษ์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ